FAQs Complain Problems

मैले ब्यवसाय दर्ता सिफारिस लिन चाहान्छु तेस्को लागि केके चाहिन्छ होला ?

  • १) निवेदन पत्र
  • २) व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • ३) आफ्नै  घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  • ४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
  • ५)दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो